Skip to main content

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en overige transacties tussen RaceFormule.com als verhuurder en de wederpartij hierna te noemen: huurder, over de huur van goederen en meegeleverde diensten. Voor afwijkingen in de overeenkomst is een schriftelijke bevestiging nodig. Zowel de inhoud als de gelding van de voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door huurder. Indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dient de situatie in de geest van deze algemene voorwaarden te worden beoordeeld. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van huurder wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

1.3. Prijsindicaties zijn geheel vrijblijvend in te zien via onze website www.RaceFormule.com.

2. Verhuur

2.1 Het verhuurde blijft te allen tijde eigendom van RaceFormule.com en mag zonder schriftelijke toestemming vooraf, niet worden onderverhuurd of beschikbaar gesteld aan derden of bezwaard. De huurder dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van RaceFormule.com veilig te stellen.

2.2 Het verhuurde mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waar het voor dient; Het spelen van Race game simulaties en bijbehorende presentaties.

2.3 Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om blijvende veranderingen aan te brengen aan het verhuurde. De kosten van eventuele schade wordt in rekening gebracht aan de huurder. Ook is het niet toegestaan om – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming – het gehuurde te verwijderen van de plaats waar dit door RaceFormule.com is geïnstalleerd.

2.4 Het gehuurde dient na afloop van de huurperiode in dezelfde staat te verkeren dan bij ingebruikname (E.e.a. op basis van een voor- en na-inspectie) Bij afname van extra uren worden de huurkosten en kosten voor meegeleverde diensten digitaal aan de huurder doorberekend, deze worden per ommegaande doch uiterlijk binnen 5 werkdagen aan verhuurder voldaan.

2.5 Wanneer het gehuurde tijdens de huurperiode aan schade of storing onderhevig is, dan dient de huurder in overleg met de aanwezige begeleider RaceFormule.com hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen. RaceFormule.com dient 2 volledige uren de gelegenheid te krijgen om het gehuurde te vervangen dan wel te repareren zonder dat een vergoeding of compensatie verschuldigd is. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door RaceFormule.com of door haar gemachtigden.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Alle gegevens om tot een goede uitvoering van de overeenkomst te komen worden door de huurder aan RaceFormule.com verstrekt middels het boekingssysteem op onze website. Indien dit niet naar behoren plaatsvindt heeft RaceFormule.com het recht de opdracht niet uit te voeren. Geleden schade die hieruit voortvloeit is voor rekening van de huurder. Levering van het gehuurde vindt plaats op de afgesproken locatie van huurder.

3.2 Benodigde vergunningen, ontheffingen of andere toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering worden verzorgd door de huurder. Bij in gebreke blijven zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de huurder. RaceFormule.com aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

3.3 De huurder draagt zorg voor voldoende mogelijkheden voor aan– en afvoer van het gehuurde, benodigde ruimte om op te stellen en aansluitmogelijkheden voor elektra; minimaal 1 (aantoonbaar) volledige vrije stroomgroep 16 Ampère.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Huurder is verantwoordelijk en ontslaat verhuurder volledig van alle risico’s tijdens de periode van op-en-afbouw en de uitvoering van de overeenkomst en zal zo nodig de goederen verzekeren tegen schade, diefstal, brand enz.

4.2 Schade aan het verhuurde, of het missen van onderdelen of bijgeleverde accessoires, is voor rekening van de huurder. Gebruikersschade is uitgezonderd en komt voor rekening van RaceFormule.com. Tenzij kan worden aangetoond dat deze gebruikersschade is ontstaan door niet op een normale wijze gebruik te maken van het gehuurde. Indien huurder in gebreke is met deugdelijke nakoming van de overeenkomst is hij aansprakelijk voor alle – directe en indirecte – schade/kosten van verhuurder.

4.3 RaceFormule.com is enkel aansprakelijk voor geleden schade door een gebrek aan de verhuurde of grove schuld van door hem ingeschakelde personen. Deze bepaling geldt slechts voor personen waarmee RaceFormule.com een overeenkomst van arbeid heeft gesloten of personen die RaceFormule.com op andere wijze betaald voor het verlenen van de dienst.

4.4 RaceFormule.com kan niet gehouden worden tot vergoeding van schade, van welke aard dan ook, zowel door de huurder als door derden. De huurder vrijwaart RaceFormule.com van eventuele vorderingen door derden.

4.5 RaceFormule.com is tijdens het uitvoeren van de opdracht niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel van aanwezige personen en deelnemers. Gebruik van de simulator en bijbehorende trailer en/of podia zijn geheel voor risico van huurder/gebruikers. RaceFormule.com is niet aansprakelijk voor schade doordat zij is uitgegaan van door of namens huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

4.6 Omdat RaceFormule.com spelbegeleiding/technische ondersteuning verzorgt, is het gehuurde door RaceFormule.com verzekerd voor diefstal. Dit geld alleen voor de duur waarop een medewerker van RaceFormule.com of een door RaceFormule.com aangewezen persoon aanwezig is bij het gehuurde.

5. Annulering

5.1 Annulering moet door de huurder schriftelijk per mail aan RaceFormule.com worden doorgegeven.

5.2 Bij annulering door de huurder worden annuleringskosten in rekening gebracht:

  • Bij annulering tot 1 week (7 dagen) voor de datum van verhuur is de huurder 40% van de totale huursom verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 1 week voor de datum van verhuur is de huurder 60% van de totale huursom verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 2 dagen (48 uur) voor de datum van verhuur is de huurder 80% van de totale huursom verschuldigd. Onder de totale huursom vallen alle overeengekomen kosten zoals, huurkosten, transport, spelbegeleidingskosten, op– en afbouw, projectkosten enz. het resterende bedrag zal middels een credit aan de huurder worden teruggeboekt.

5.3 Bij overmacht wordt de overeenkomst door RaceFormule.com opgeschort en/of beëindigd/ontbonden, zonder dat RaceFormule.com hier een schadevergoeding voor hoeft te betalen. Onder overmacht valt alles wat daarover in de wet en jurisprudentie vermeld wordt.

Verhuurder is terstond tot opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst bevoegd indien huurder zijn verplichtingen niet nakomt, indien verhuurder gegronde vrees heeft dat huurder zijn verplichtingen niet zal nakomen, indien sprake is van (een aanvraag tot) faillissement, surséance, beslaglegging en liquidatie.

Op alle rechtsbetrekkingen met RaceFormule.com is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank Limburg locatie Maastricht is bevoegd in geval van geschillen.

Voor veelgestelde vragen kijk op deze pagina